Poradňa – Obchodné právo

Návrh na zápis údajov do obchodného registra

Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov podáva navrhovateľ, ktorým je:

  • zapísaná osoba,
  • osoba oprávnená napr. podľa Obchodného zákonníka

Ak sú splnené zákonné podmienky na zápis, registrový súd ho vykoná v lehote 2 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis.

Návrh na zápis sa podáva na predpísanom tlačive a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona preveriť. Pravosť podpisu navrhovateľa (príp. pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva), musí byť osvedčená. Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa. Návrhy na zápis do OR je možné podávať aj elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa. Ak bol návrh na zápis podaný v listinnej podobe, všetky listiny musia mať listinnú podobu. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami, listiny možno podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Fyzická osoba zapísaná do OR alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov. Osoby, ktoré takéto návrhy podávajú, sú povinné v nich uviesť pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.

O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrový súd potvrdenie, ktoré bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá navrhovateľovi. V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá navrhovateľovi. 

 

Odmietnutie vykonania zápisu

Ak návrh na zápis nespĺňa zákonné podmienky, registrový súd zápis nevykoná. O tejto skutočnosti registrový súd upovedomí navrhovateľa oznámením o odmietnutí vykonania zápisu. Oznámenie má listinnú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ako aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu v lehote 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia. Oznámenie sa odošle alebo vydá navrhovateľovi bez zbytočného odkladu.

 

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu

Ak registrový súd v konaní o zápise údajov do OR odmietne vykonať zápis, môže navrhovateľ podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (§ 282 zákona č. 161/2015 Z. z.). V námietkach môže odstrániť nedostatky, najmä doplniť chýbajúce údaje alebo opraviť nesprávne údaje. 

Námietky sa podávajú na registrovom súde do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu. Späťvzatie námietok sa nepripúšťa. O námietkach rozhoduje registrový súd bez nariadenia pojednávania v lehote 10 pracovných dní od ich doručenia. V prípade “nedostatku” času je možné podať nový návrh, o ktorom sa rozhodne skôr ako o námietkach, avšak na úkor opätovného zaplatenia poplatku.

Ak registrový súd námietkam vyhovie, vykoná zápis. O vykonaní zápisu registrový súd vydá potvrdenie, ktoré bezodkladne odošle navrhovateľovi. V potvrdení uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý bezodkladne odošle navrhovateľovi. Námietky proti vykonaniu zápisu nie sú prípustné. Súdny úradník vykoná zápis, ak navrhovateľ podal námietky, odstránil nedostatky, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, a ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zápisu podľa osobitného predpisu. Okrem tohto prípadu o námietkach rozhoduje sudca.

Registrový súd námietky zamietne, ak nie sú splnené podmienky na vykonanie zápisu. O zamietnutí námietok sa rozhoduje uznesením. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. 

Ak boli námietky podané v listinnej podobe a ich súčasťou je nový návrh na zápis alebo iné listiny, tento návrh spolu s prílohami musia mať listinnú podobu. Ak boli námietky podané v elektronickej podobe, prílohy možno podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

 

(Ne)vrátenie poplatku

Návrh na zápis údajov do OR v nemožno posudzovať ako návrh na začatie občianskeho súdneho konania, ale ako návrh na vykonanie úkonu registrovým súdom. Rovnako nemožno odmietnutie vykonania zápisu do obchodného registra posudzovať ako odmietnutie návrhu na začatie konania v občianskom súdnom konaní, ale ako odmietnutie vykonania úkonu. Z uvedeného dôvodu nemožno § 11 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch aplikovať na prípad odmietnutia vykonania zápisu podľa § 8 ods. 3 zákona o obchodnom registri a na tomto základe vracať súdny poplatok.