Poradňa – Pracovné právo

  • Minimálne mzda pre rok 2017: 435 eur (2,50 €/hod)
  • Minimálne mzda pre rok 2016: 405 eur (2,328 €/hod)
  • Minimálna mzda pre rok 2015: 380 eur, priemerná mzda: 882 eur

Odstupné pri ukončení pracovného pomeru pre chorobu z povolania – jedným zo zákonných dôvodov výpovede danej zamestnávateľom je

  • ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu
  • alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania
  • alebo pre ohrozenie touto chorobou
  • alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva – § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.

V tomto prípade prináleží zamestnancovi odstupné aj keď s ním ukončí zamestnávateľ pracovný pomer dohodou. Podľa § 76 ods. 3 zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Zamestnanec má nárok na odstupné v sume najmenej 10-násobku jeho priemerného mesačného zárobku iba v prípade, že nesmie vykonávať prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm c). Ak zamestnanec „len“ stratil dlhodobo spôsobilosť vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku vykonávať doterajšiu prácu, patrí mu pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume uvedenej v § 76 ods. 1 alebo ods. 2 Zákonníka práce (1 – 5 násobok).