Poradňa – Rodinné právo

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) – v BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Zánikom manželstva zanikne i BSM.

Zrušenie BSMzo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Súd na návrh zruší BSM v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Vyporiadanie BSM – ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Ak do 3 rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do 3 rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Pokiaľ sa dohody medzi manželmi týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Pohľadávka len jedného z manželov – ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a Ob.Z., pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM.

Rýchly rozvod – Rozvod manželstva bez pojednávania umožňuje aplikácia ustanovenia § 132 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku. Na to, aby súd mohol využiť túto legálnu možnosť, je nevyhnutné kumulatívne splnenie zákonom stanovených podmienok. Návrh na rozvod musí spĺňať všetky predpísané náležitosti a z listinných dôkazov predložených súdu musí byť možné rozhodnúť bez zisťovania ďalších podstatných skutočností. Návrh s prílohami musí byť podaný na miestne a vecne príslušnom súde s uhradeným poplatkom. V prípade vád návrhu (návrh nemá všetky náležitosti), neuhradenia súdneho poplatku alebo ak na základe predložených listinných dôkazov nebude možné rozhodnúť, celý proces sa predĺži. Čítaj viac…

Právoplatnosť rozsudku o rozvode – ak sa obe strany konania vzdajú práva na podanie odvolania ihneď po vynesení rozsudku, nadobudne rozsudok o rozvode právoplatnosť po doručení obom stranám. V opačnom prípade nadobudne rozsudok právoplatnosť až po márnom uplynutí 15-dňovej odvolacej lehoty od doručenia rozsudku. Čo ak rozhodnutie súdu nebolo doručené jednej zo strán konania? V tomto prípade je rozhodujúce či rozsudok nemohol byť doručený z dôvodu, že adresát nebol známy (z dôvodu chybnej adresy a pod.) alebo sa rozsudok vrátil ako neprevzatý v odbernej lehote aj keď adresát bol známy. Informáciu o dôvode neprevzatia zásielky získate nahliadnutím do súdneho spisu na príslušnom súde. Ak je adresát známy a rozsudok si len neprevzal, resp. odmietol prevziať, potom požiadajte vyznačenie právoplatnosti rozsudku na súde.