Poradňa – Správne právo

Vrátenie poplatku – § 10 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

(1) Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán
a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu alebo
c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.

(2) Správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).

(3) Poplatok alebo preplatok vráti
a) správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,
b) prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.

(4) Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.

(5) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

(7) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(8) Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5, správny orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.

(9) Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.

(11) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

Lehoty – § 12 zákona o správnych poplatkoch

(1) Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty
a) sa poplatok zaplatí na pošte,
b) sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,
c) poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
d) sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e) poplatník preukáže doručenie krátkej textovej správy (SMS) o úhrade poplatku.

(2) Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu, lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu doručená najneskôr v posledný deň lehoty.

(3) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.

Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva – v zmysle § 12 ods. 11 Zákona o obecnom zriadení uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Ak starosta v zákonnej lehote uznesenie nepodpíše, uznesenie schválené zastupiteľstvom je platné, ale jeho výkon je pozastavený (je nevykonateľné).

V prípade, že starosta má v úmysle pozastaviť výkon uznesenia, o ktorom sa domnieva, že je pre obec zjavne nevýhodné alebo odporuje zákonu tým, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom, musí uznesenie prerokovať ešte pred pozastavením jeho výkonu (nepodpísaním) v obecnej rade, ak je zriadená. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva týmto spôsobom pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Starosta nemôže pozastaviť výkon uznesenia o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

 

LITERATÚRA