Judikáty (právne vety) – Dedičské právo

Ak nebol zachovaný postup upravený ustanoveniami § 175a až § 175zd Občianskeho súdneho poriadku, nemožno ho obchádzať žalobou, ktorou sa právny nástupca poručiteľa domáha určenia, že je (spolu)vlastníkom veci patriacej do dedičstva.
(Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2014 sp. zn. 3 MCdo 4/2013) Zb. 1/2015/3


Aj keď konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa začalo na návrh (§ 175x ods. 1 a § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku), má nesporovú povahu a uplatňuje sa v ňom vyšetrovacia zásada, so zreteľom na ktorú je objasnenie skutkového stavu vecou súdu.
(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. apríla 2014 sp. zn. 5 Cdo 241/2013) Zb. 1/2015/8