Slovník – právnické a latinské výrazy

Abalienatio – scudzenie

Abdicatio – zrieknutie sa, odstúpenie z úradu

Ab intestato – bez testamentu (o dedení zo zákona

Ab initio – od začiatku

Abrogatio – zrušenie zákona

Abrogare legem – anulovať zákon

Absolutio ab actione – oslobodenie spod žaloby z materiálneho dôvodu

Absolutio ab instantia – oslobodenie spod žaloby z formálneho dôvodu

A contrario – v protiklade

Accusatio – žaloba

Ad absurdum – do nezmyselnosti, dokazovať nezmyselnosť

Ad acta – k spisom (pripojiť, odložiť ako vybavené, bezpredmetné)

Ad diem – do dňa

Ad hoc – zatiaľ, k tomuto, len na tento prípad, len na tento účel

Ad litteram – doslova

Ad personam – so zreteľom na určitú osobu

Ad usum proprium – na vlastné použitie

A fortiori – tým viac

Ante – pred

Antitrustové právo právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže (resp. kartelové právo)

A posteriori – z neskoršieho, zo skúsenosti

A priori – už vopred, z predchádzajúceho


Beneficium – dobrodenie, výhoda

Bilateralis – dvojstranný

Bona – majetok

Bona acquisita – nadobudnutý majetok

Bona fide – v dobrej viere, dobromyseľne


Capitis deminutio – zníženie právnej spôsobilosti

Casus – náhoda, prípad, nehoda

Causa – príčina, spor, sporná vec

Causae cognitio – preskúmanie veci, sporu

Causa remota – nepriama príčina

Causa proxima – bezprostredná príčina

Cessio – postúpenie pohľadávky

Cessio litis – vzdanie sa, odstúpenie od sporu

Ceteris paribus – za rovnakých okolností, za rovnakých podmienok

Codex – zbierka, rukopis

Cognatio – pokrvní príbuzenstvo

Cognitio – preskúmanie

Concursus actionum – súbeh žalôb

Constat – je známe, je isté

Constat inter omnes – je všeobecne známe, platné

Contra – proti

Contra bonos mores – o konaní, ktoré sa prieči dobrému vychovaniu

Contra ius – v rozpore s právom

Contra legem – proti zákonu, v rozpore so zákonom

Corpus iuris civilis, CIC – zbierka občianskeho práva (občiansky zákonník)

Crimen – zločin

Curriculum vitae – beh života, životopis


De facto – skutočne, podľa skutočného stavu

De iure – z práva, podľa práva

De lege ferenda – z hľadiska budúceho zákona

De lege lata – z hľadiska platného zákona

Dies a quo – odo dňa, začiatočná lehota

Dies, ad quem – do dňa, končiaca lehota

Divortium – rozvod

Doctor iuris – doktor práva

Dolus – úmysel, podvod

Dolus directus – priamy úmysel

Dolus indirectus – nepriamy úmysel

Dolus malus – zlý úmysel, podvod

Donatio – dar, darovanie

Druhopis –


Eo ipso – samo sebou, samozrejme

ESĽP – Európsky súd pre ľudské práva (medzinárodný súdny orgán so sídlom v Štrasburgu 1959), základné informácie o konaní pred ESĽP

Et cetera, etc. – a tak ďalej

Euroadvokát − občan členského štátu EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o EHP, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne na základe profesijného označenia uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ex ante – už predom, vopred (opak ex post)

Ex constitutione – z ústavy

Ex nunc – od teraz (napr. účinné)

Ex tunc – už odvtedy (spätná účinnosť právnej úpravy alebo zmluvy)

Ex offo, ex officio – z úradnej povinnosti

Exekučný príkaz – príkaz na vykonanie exekúcie, ktorý vydá exekútor, ak voči exekúcie neboli v lehote podané námietky po upovedomení o začatí exekúcie

Exekučný titul – (najmä) rozhodnutie, na základe ktorého možno vykonať exekúciu (§45 EP)

Explicite – so všetkou zreteľnosťou, jasne, zrejme

Expressis verbis – výslovne

Extra culpam – bez viny, nevinný


Finančné zadosťučinenie (ústavný súd) − ústavný súd môže v konaní o sťažnosti podľa čl. 127 ústavy priznať tomu, koho základné právo alebo sloboda sa porušili, aj primerané finančné zadosťučinenie. Ak sa sťažovateľ v sťažnosti domáha primeraného finančného zadosťučinenia, musí uviesť rozsah, ktorý požaduje, a z akých dôvodov sa ho domáha. Ak ústavný súd rozhodne o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia, orgán, ktorý základné právo alebo slobodu porušil, je povinný ho vyplatiť sťažovateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu.


Ibidem (ibd., ib., ibid.) – na tom istom mieste, tamže, tamtiež

In abstracto – vo všeobecnosti

In concreto – konkrétne, na daný prípad vzhliadnuté (opak in abstracto)

In dubio pro reo – v pochybnosti (rozhodni) v prospech žalovaného

In medias res – k jadru veci

Inter alia – medzi inými

Intervenient – vedľajší účastník

Ipso facto – samým činom, samým faktom (právne účinky činu nastupujú samy od seba)

Iura novit curia – práva pozná súd, súd pozná právo

Iura quaesita – nadobudnuté práva


JUDr. (Doctor iutriusque iuris) – doktor oboch práv (civilného i kanonického)


Karusel (karuselový podvod)  nazývaný tiež ako kolotočový podvod, kruhový podvod alebo ako podvod chýbajúceho obchodníka (Carousel Frauds, Missing Trader Frauds) sú druhom podvodu dani z pridanej hodnoty. Organizované skupiny zvyčajne využívajú cezhraničný obchod v EÚ, pri ktorom je dodanie tovaru medzi štátmi oslobodené od DPH. Karuselové podvody sú podmnožinou podvodov na DPH založených na podvode chýbajúceho obchodníka v intrakomunitárnej mierke (missing trader intra-community fraud, čiže MTIC fraud). Rozdiel spočíva v tom, že u karuselového podvodu koluje ten istý tovar medzi rovnakými účastníkmi. Podvodu na DPH sa však môže uskutočniť za využitia rovnakého princípu aj tam, kde sa tovar či účastníci menia. Spoločným znakom je však vždy existencia “chýbajúceho obchodníka”.

Konanie pre ústavným súdom − začína sa na základe písomného návrhu a je ukončené právoplatným rozhodnutím (nálezom alebo uznesením) alebo odložením veci podľa § 23a zákona o ústavnom súde (v prípade, ak podanie nespĺňa náležitosti kvalifikovaného návrhu na začatie konania)


Liberácia – zbavenie sa objektívnej zodpovednosti za vzniknutú škodu za podmienok presne stanovených zákonom. Napr. podľa ustanovenia § 420a ods. 3 Občianskeho zákonníka zodpovednosti za škodu sa ten, kto ju spôsobil, zbaví, len ak preukáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním poškodeného. (Liberačné dôvody aj ust. § 428 Ob.Z.)


Mandatum – príkazná zmluva, príkaz

Matrimonium – manželstvo

Matrimonium legitimum – legitímne manželstvo

Mea culpa – moja vina

Mimoriadne dovolanie – procesná prípustnosť mimoriadneho dovolania podaného na podnet účastníka je v občianskom súdnom konaní podmienená tým, že tento účastník najprv sám neúspešne využil možnosť podať všetky zákonom dovolené riadne a mimoriadne opravné prostriedky (resp. využil všetky zákonom prípustné postupy), ktoré boli potenciálne spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie. Pokiaľ túto možnosť nevyužil, mimoriadne dovolanie treba odmietnuť (stanovisko NS SR). Mimoriadne dovolanie podáva generálny prokurátor na dovolacom súde do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia súdu – § 243g OSP.

Modus – spôsob

Mortis causa – pre prípad smrti

Mutatis Mutandis – s príslušnými nevyhnutými zmenami, po nevyhnutných úpravách


Nález (ústavného súdu) − rozhodnutie ústavného súdu vo veci samej

Ne bis in idem – nie dvakrát v tej istej veci, (zákaz dvojitého postihu; právo nebyť opakované súdený alebo trestaný za ten istý čin)

Negotium – právny úkon

Negotium dissimulatum –zakrytý právny úkon

Negotium simulatum – simulovaný právny úkon

Nemo tenetur se ipsum accusare – nikto nie je povinný svedčiť proti sebe

Nexus – vzťah, spojitosť, súvislosť

Nota bene – dobre si zapamätaj

Nullum crimen, nulla poena sine lege – žiaden trestný čin, žiaden trest bez zákona


Obvinený – ten, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu. Voči obvinenému možno použiť prostriedky určené Trestným poriadkom až vtedy, ak bolo voči nemu vznesené obvinenie. Práva obvineného – § 34 Trestného poriadku.

Obžalovaný – po nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako obžalovaný

Odsúdený – ten, proti ktorému bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť


Pacta sunt servanda – dohovory sa majú dodržiavať

Per se – sám sebou, samozrejme

Platobný rozkaz – možno ním rozhodnúť o žalobe v prípade, ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti

Post factum – dodatočne, po udalosti, ktorá sa už stala

Právo doživotného užívania (nehnuteľnosti) – vzniká na základe zmluvy o zriadení vecného bremena a zapisuje sa do katastra nehnuteľností. Darca nehnuteľnosti môže naďalej bývať v darovanej nehnuteľnosti, ale nevyplýva z neho povinnosť obdarovaného starať sa o darcu v chorobe a v starobe a zabezpečiť mu dôstojný pohreb. Takéto “dodatočné” povinnosti obdarovaného je potrebné konkretizovať v zmluve. Zriadenie vecného bremena môže byť súčasťou darovacej zmluvy alebo samostatnou zmluvou a následným vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností. V prípade vecného bremena úradne osvedčený musí byť podpis darcu, ale aj obdarovaného (povinného z vecného bremena).

Predlženie dedičstva – výška dlhov poručiteľa je vyššia ako celková hodnota dedičstva, ktoré zanechal

Prevádzkovateľ vozidla – je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.

Priestupok – je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone…

Prima facie – na prvý pohľad

Prvopis – originál, je listina, ktorá obsahuje autentický záznam vrátane originálnych prvkov dosvedčujúcich pravosť prejavu vôle; môže byť vyhotovený vo viacerých rovnopisoch


Quid pro quo – niečo za niečo

Odpor – osobitný prostriedok súdnej ochrany (napr. proti platobnému alebo trestnému rozkazu)


Referendum abrogativo – referendum o zrušení zákonnej úpravy

Ratio decidendi – zmysel rozhodovania, odôvodnenie rozhodnutia

Res publicae – veci verejné (vo vlastníctve štátu)

Restitutio in integrum – navrátenie do predošlého (pôvodného) stavu

Rovnopis – jeden z viacerých kusov tej istej listiny (napr. zmluvy)


Sine qua non – (podmienka) bez ktorej nie, conditio sine qua non nevyhnutná podmienka


Ubi ius, ibi remedium – kde právo, tam náprava

Ubi societas, ibi ius – kde je spoločnosť, tam je právo

Upustenie od potrestania – od potrestania páchateľa prečinu, ak ním nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, možno upustiť, ak

páchateľ priznal spáchanie prečinu, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave a ak vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a na doterajší život páchateľa možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu,

prečin spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202, alebo trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368,

súd prijme záruku za nápravu páchateľa a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, povahu spáchaného prečinu a osobu páchateľa uloženie trestu nie je potrebné, alebo

prečin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré mu zároveň ukladá, zabezpečí ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa účinnejšie ako trest; to neplatí, ak si stav zmenšenej príčetnosti spôsobil vplyvom návykovej látky.

Ak sa na základe uvedených skutočností upustilo od potrestania páchateľa, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

Určovacia žaloba – žalobca sa ňou domáha určenia, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je. Základným predpokladom, aby sa súd zaoberal otázkou neplatnosti v rámci určovacej žaloby, je preukázanie naliehavého právneho záujmu na takomto určení. Podľa výkladu podávaného ustálenou súdnou praxou je naliehavý právny záujem daný najmä tam, kde by bez požadovaného určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo by sa jeho postavenie stalo neistým. Žaloba preto spravidla nemôže byť opodstatnená tam, kde možno žalovať na splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. Ak sa napr. žalobca domáha určenia, že je vlastníkom nehnuteľnosti, pri ktorej je v katastri nehnuteľností zapísaný ako vlastník niekto iný, má (vo vzťahu k tejto osobe) nepochybne naliehavý právny záujem na požadovanom určení. Vzťah určovacej a vylučovacej žaloby.


Veriteľ – (kreditor) je fyzická alebo právnická osoba, voči ktorej vykazuje dlžník peňažný záväzok. Veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku.

Vice versa – naopak, obrátene

Vylučovacia (excindačná) žaloba – inštitút ochrany tretích osôb proti nezákonnému zápisu ich majetku do konkurznej podstaty úpadcu