Trestné právo

Výmaz záznamu z výpisu registra trestov – žiadosť o zahladenie odsúdenia je potrebne podať na príslušný súd (okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko). Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej:

  • 10 rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
  • 5 rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
  • 3 roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

K zahladeniu iných trestov ako je trest odňatia slobody, dochádza ich vykonaním. Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. Po zahladení odsúdenia je iba výpis z registra trestov bez záznamu, v odpise bude záznam uvedený. Súd nemá lehotu, v ktorej je povinný rozhodnúť. Na zahladenie odsúdenia nie je právny nárok.

LITERATÚRA