Judikáty (právne vety) – Rodinné právo

Výrokom medzitýmneho rozsudku (§ 152 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) súd určuje, že základ žalobou uplatneného nároku je daný; v prípade opačného záveru súd žalobu zamietne. V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno rozhodnúť medzitýmnym rozsudkom.
(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. januára 2014 sp. zn. 4 Cdo 188/2013)