Judikáty (právne vety) – Pracovné právo

Monitorovanie používania internetu zamestnancom a následné ukončenie pracovného pomeru – v prípade Barbulescu v. Romania ESĽP rozhodol, že nedošlo k porušeniu článku 8 (Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Európskeho dohovoru o ľudských právach. Prípad sa týkal zamestnanca p. Barbulescu (sťažovateľa) a jeho výpovede zo strany súkromnej spoločnosti za to, že používa internet zamestnávateľa na osobné účely počas pracovnej doby v rozpore s internými predpismi. Súd dospel k záveru, že monitorovanie komunikácie zamestnanca jeho zamestnávateľom bolo primerané a to aj napriek zásahu do súkromného života a korešpondencie zamestnanca.