Zadržanie vodičského preukazu

Dôvody zadržania vodičského preukazu

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom SR alebo orgánom iného štátu alebo medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu, ak:

 1. možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla (v tomto prípade je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci; policajt je oprávnený zadržať VP aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole VP, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní; vydaním potvrdenia sa považuje “zatajený“ vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený),
 2. má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
 3. orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
 4. je vodičský preukaz neplatný,
 5. vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho VP neplatný;
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov,
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov je 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilost.

 

Potvrdenie o zadržaní

Po zadržaní VP policajt bezodkladne vydá potvrdenie o zadržaní VP a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po jeho zadržaní zašle vodičský preukaz orgánu PZ príslušnému podľa miesta, kde bol VP zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Povolenie platí len na území SR.

 

Rozhodnutie o zadržaní

Orgán PZ bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania VP rozhodnutie o jeho zadržaní. Rozhodnutie o zadržaní VP zadržaného podľa odseku 1) sa nevydáva, ak v lehote do 15 dní od zadržania vodičského preukazu už bolo právoplatne rozhodnuté o uložení trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorového vozidla a príslušný orgán sa o tom dozvedel. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odsekov 2) až 5) sa nevydáva.

Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania VP z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť VP vodičovi bezodkladne vrátený.

Za uvedených podmienok možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu. Ak je držiteľom zadržaného VP cudzinec, ktorý nemá pobyt na území SR, orgán Policajného zboru zašle VP štátu jeho pobytu.

 

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz aj vtedy:

ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní

 • za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
 • za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta,
 • za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy (napr. ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať osvedčením vozidla taxislužby),
 • alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave (napr. nedodrží prestávku v práci)

uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania VP dopustí uvedených priestupkov a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom konaní.

 

Potvrdenie o zadržaní VP

Policajt na mieste vydá potvrdenie o zadržaní VP, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území SR. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia VP. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný VP postúpil orgánu PZ v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote do 15 dní odo dňa uloženia pokuty v blokovom konaní, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán PZ o zaplatení pokuty dozvedel. Páchateľ priestupku je na účely prevzatia zadržaného vodičského preukazu povinný dostaviť sa na orgán PZ; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pobyt na území SR, orgán PZ zašle VP štátu jeho pobytu.

Orgán PZ zadrží VP a vydá rozhodnutie o jeho zadržaní aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní VP sa vydá potvrdenie.

Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác, orgán PZ zadrží VP a vydá rozhodnutie o jeho zadržaní, ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote; o zadržaní VP sa vydá potvrdenie.

Orgán PZ, príslušný podľa miesta pobytu povinného, zadrží VP na základe doručeného exekučného príkazu. Zadržaním VP môže poveriť aj policajta. O zadržaní VP sa vydá potvrdenie.

 

Vedenie motorového vozidla v čase zadržania vodičského preukazu

Vedenie motorového vozidla v čase zadržania VP (okrem prípadu, ak má vodič povolenú jazdu) sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť jeho páchateľovi v priestupkovom konaní uložená pokuta od 300 € až do 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od 1 roka do 5 rokov.

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Zamestanie za 12.000 eur mesačne!

Elektronická diaľničná známka 2016

 

 
Print Friendly, PDF & Email