Pracovné právo

 • Minimálne mzda pre rok 2023: 700 € (4,023 €/hod)
 • Minimálne mzda pre rok 2022: 646 € (3,713 €/hod), priemerná mzda: 1 418 €
 • Minimálne mzda pre rok 2021: 623 € (3,580 €/hod), priemerná mzda: 1 211 €
 • Minimálne mzda pre rok 2020: 580 € (3,333 €/hod), priemerná mzda: 1 133 €
 • Minimálne mzda pre rok 2019: 520 € (2,989 €/hod), priemerná mzda: 1 092 €
 • Minimálne mzda pre rok 2018: 480 € (2,759 €/hod), priemerná mzda: 1 013 €
 • Minimálne mzda pre rok 2017: 435 € (2,500 €/hod), priemerná mzda: 954 €
 • Minimálne mzda pre rok 2016: 405 € (2,328 €/hod), priemerná mzda: 912 €
 • Minimálna mzda pre rok 2015: 380 € (2,184 €/hod), priemerná mzda: 883 €

Odstupné pri ukončení pracovného pomeru pre chorobu z povolania – jedným zo zákonných dôvodov výpovede danej zamestnávateľom je

 • ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu
 • alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania
 • alebo pre ohrozenie touto chorobou
 • alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva – § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.

V tomto prípade prináleží zamestnancovi odstupné aj keď s ním ukončí zamestnávateľ pracovný pomer dohodou. Podľa § 76 ods. 3 zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Zamestnanec má nárok na odstupné v sume najmenej 10-násobku jeho priemerného mesačného zárobku iba v prípade, že nesmie vykonávať prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm c). Ak zamestnanec „len“ stratil dlhodobo spôsobilosť vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku vykonávať doterajšiu prácu, patrí mu pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume uvedenej v § 76 ods. 1 alebo ods. 2 Zákonníka práce (1 – 5 násobok).