Rýchly ROZVOD bez pojednávania

rozvod

Rozvod manželstva bez pojednávania umožňuje právny poriadok SR aplikáciou ustanovenia § 115a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (od 1.7.2016 § 132 (b) Civilného mimosporového poriadku). Na to, aby súd mohol využiť túto legálnu možnosť, je nevyhnutné kumulatívne splnenie zákonom stanovených podmienok. Neplatí však pravidlo, že bez pojednávania = kratšie. 

Návrh na rozvod musí spĺňať všetky predpísané náležitosti a z listinných dôkazov predložených súdu musí byť možné rozhodnúť bez zisťovania ďalších podstatných skutočností. Návrh s prílohami musí byť podaný na miestne a vecne príslušnom súde s uhradeným poplatkom. V prípade vád návrhu (návrh nemá všetky náležitosti), neuhradenia súdneho poplatku alebo ak na základe predložených listinných dôkazov nebude možné rozhodnúť, celý proces sa predĺži. 

Po splnení všetkých zákonných podmienok nevyhnutných pre rozhodnutie súdu bez nariadenia pojednávania záleží už len na súde (sudcovi), či využije túto legálnu možnosť alebo nariadi pojednávanie, pretože súd môže ale nemusí rozhodovať bez ústneho pojednávania ani po splnení uvedených podmienok.

V prípade, že súd bude rozhodovať bez nariadenia ústneho pojednávania, aj napriek tomu musí rozsudok vyhlásiť verejne. Účastníci konania však na vyhlásenie rozsudku nie sú predvolávaní  pretože súd oznámi miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku len na úradnej tabuli súdu a to v lehote najmenej päť dní pred jeho vyhlásením. Súd následne zašle účastníkom konania rozsudok o rozvode. 

Podľa ustanovenia § 115a ods. 1 a 3 OSP na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, 

  • ak to nie je v rozpore s požiadavkou verejného záujmu
  • a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených účastníkmi
  • a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali. 

Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie sa práva na prejednanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. O tejto skutočnosti musia byť účastníci konania poučení. 

Rozvod manželstva bez nariadenia pojednávania nie je možný ak z manželstva účastníkov pochádzajú maloleté deti (účastníkom konania je ja kolízny opatrovník); jeden z manželov nesúhlasí s rozvodom alebo súd nedisponuje výslovným súhlasom obidvoch účastníkov konania s rozhodnutím bez nariadenia pojednávania;  na základe predložených listinných dôkazov nie je možné rozhodnúť alebo preto, že vo vyjadreniach manželov sú zásadné rozpory…

V Českej republike zákon o rodine umožňuje aj “rozvod dohodou”. AK sa manželia rozhodnú uplatniť tento inštitút, tak obidvaja musia s rozvodom súhlasiť. Súd potom manželstvo rozvedie bez zisťovaní ďalších príčin rozvratu manželstva. Okrem súhlasu manželov s rozvodom je nevyhnutné splnenie aj ďalších zákonných podmienok:

  • manželia musia byť v manželskom zväzku viac ako 1 rok a zároveň viac ako 6 mesiacov spolu nežiť,
  • manželia musia súdu predložiť písomnú dohodu o vyporiadaní spoločného majetku s úradne osvedčenými podpismi,
  • ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, musia manželia súdu predložiť aj súdom schválenú dohodu o úprave styku rodičov s maloletými deťmi.

Česká právna úpravu rozvodu manželstva je výhodnou a modernou formou zrušenia manželstva pre manželov, ktorí sa vedia na podstatných náležitostiach rozvodu dohodnúť a vyhnúť sa tak zbytočnému zaťažovaniu súdov, strate času a peňazí. Pravdepodobne je len otázkou času, kedy “rozvod dohodou” bude súčasťou aj slovenského právneho poriadku.

 

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Za čo vám môže policajt zadržať vodičský preukaz

Elektronická diaľničná známka 2016

 

 
Print Friendly, PDF & Email