Splnomocnenie

SPLNOMOCNENIE

 

Splnomocniteľ

Titul, meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:

Číslo dokladu totožnosti:

 

týmto splnomocňujem

 

Splnomocnenca

Titul, meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:

Číslo dokladu totožnosti:

 

k týmto úkonom:

Na zastupovanie pri všetkých úkonoch súvisiacich s ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

V ………………… dňa………………

 

…….………………………………….

Vlastnoručný podpis splnomocniteľa

 

Splnomocnenie prijímam:

…….………………………………….

vlastnoručný podpis splnomocnenca

stiahnuť: Splnomocnenie.docx