Dane a poplatky

dane a poplatky

Dane predstavujú povinné peňažné platby na základe zákona, vo vopred ustanovenej výške a s vopred určeným termínom splatnosti, ktoré ustanovuje štát na základe svojho mocenského oprávnenia a ktoré sú príjmom štátu, prípadne obce alebo iného subjektu.

Poplatky sú povinné peňažné platby na základe zákona, avšak na rozdiel od daní je tu prítomný princíp priamej ekvivalentnosti spočívajúci v tom, že poplatková povinnosť vzniká na základe podnetu poplatníka na vykonanie určitého úkonu orgánu štátnej správy alebo miestnej samosprávy, prípadne ak takýto orgán vykoná tento úkon z vlastnej iniciatívy, ale v záujem poplatníka.

Clo možno charakterizovať ako povinnú peňažnú platbu na základe zákona, ktorá sa vyberá pri prechode tovaru cez štátnu (colnú) hranicu alebo v súvislosti s takýmto prechodom.

Náležitosti dane: 1.subjekt, 2.predmet (objekt), 3.základ, 4.sadzba. Niektoré ďalšie fakultatívne prvky: Môže ísť najmä o zvýšenie a zníženie dane, splatnosť dane, sankcie a pod.

Subjekt dane, resp. daňovo-právneho vzťahu, možno vidieť v dvoch rovinách. Po prvé, ide o subjekt oprávnený, t.j. ten, kto je na základe zákona vybavený právomocou daň alebo poplatok vyrubiť a vybrať. Po druhé, ide aj o subjekt povinný, t.j. ten, ktorému po splnení určitých zákonom ustanovených podmienok vznikla povinnosť daň alebo poplatok zaplatiť. V danom prípade však pôjde iba o špecifikáciu subjektu povinného. Označenie povinného subjektu je diferencované v závislosti od toho, či ide o daň priamu alebo nepriamu. Preto hovoríme o daňovníkovi (u daní priamych) alebo o platiteľovi (u daní nepriamych). V oboch prípadoch je to fyzická alebo právnická osoba, ktorej na základe splnenia skutočností predpokladaných v zákone vznikla povinnosť zaplatiť daň. Platiteľom však môže byť aj právnická osoba, ktorý je podľa príslušných predpisov povinná od daňovníka daň vybrať a v stanovenom termíne odviesť príslušnému územnému finančnému orgánu. Ak ide o povinnosť zaplatiť poplatok, povinný subjekt sa označuje ako poplatník.

Predmetom dane je hospodárska skutočnosť, na základe ktorej možno uložiť daňovú povinnosť. Môže to byť: majetok, dôchodok (príjem), vykonávanie určitej činnosti.

Základ dane umožňuje určiť v peniazoch príslušnú daňovú povinnosť. V zásade možno konštatovať, že je to suma, z ktorej sa daň vyrubuje; u niektorých nepriamych daní je základ vyjadrený ako množstvo výrobkov podliehajúcich dani, v príslušných merných jednotkách.

Zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ

 

 
Print Friendly, PDF & Email