Oprávnenia mestskej polície

Oprávnenia mestskej polície vyplývajú zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Medzi tieto oprávnenia patria:

  1. Kontrola dodržiavania verejného poriadku a bezpečnosti na verejných priestranstvách mesta.
  2. Opatrenia na zabezpečenie výkonu právomoci obecného zástupcu pri presadzovaní nariadení a rozhodnutí obce.
  3. Kontrola dodržiavania miestnych predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  4. Právo vyžiadať doklady totožnosti a doklady o pobyte od osôb, ktoré sa pohybujú na verejných priestranstvách mesta.
  5. Právo vyžiadať od osôb predloženie vecí, ktoré môžu slúžiť ako dôkazy pri vyšetrovaní priestupkov alebo trestných činov.
  6. Právo prijať opatrenia na zabránenie narušovania verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj na odstránenie príčin takéhoto narušovania.
  7. Oprávnenie zastavovať vozidlá
  8. Právo zadržať osobu, ktorá bola pristihnutá pri priestupku, a previesť ju na príslušné oddelenie polície.
  9. Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom  na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku.

Priestupky

Mestská (obecná) polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazov a zákazov vyplývajúcich zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Oprávnenie zastavovať vozidlá

Príslušník mestskej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.

Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, alebo je to v záujme ochrany života a zdravia osôb alebo majetku alebo to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu.

Novelizácia zákona umožnila mestským policajtom prejednávať všetky priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Oprávnenia mestskej polícii sa už nevzťahujú len na nerešpektovanie dopravných značiek, ale aj na nerešpektovanie príkazov, zákazov či obmedzení vyplývajúcich z dopravného zariadenia, ktorým je napríklad svetelné signalizačné zariadenie so svetelnými signálmi alebo elektronický panel a elektromechanický panel na premenné značky.

Print Friendly, PDF & Email