Príprava nového Občianskeho zákonníka

obciansky zakonnik

Po úspešnom dokončení reformy civilného procesného práva plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR zdynamizovať práce aj na rekodifikácii práva hmotného, na príprave nového Občianskeho zákonníka. Minister spravodlivosti Tomáš Borec preto v pondelok 9.11. vymenoval nových členov Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Komisiu povedie doc. Marek Števček, PhD. Spolu s ním budú v komisii zastúpení aj ďalší členovia, ktorí sa posledné štyri roky podieľali na rekodifikácii procesného práva. Cieľom práce komisie bude príprava nového základného kódexu súkromného práva, ktorý nahradí súčasný zákonník z čias socializmu. Po dokončení prípravy nových procesných kódexov budú ich spoluautori pracovať aj na novom Občianskom zákonníku. V novej komisii sú zastúpení významní odborníci z akademickej oblasti, justície, jednotlivých právnických profesií, ako aj odborníkov z Českej republiky. Pozvanie pokračovať v príprave Občianskeho zákonníka prijali aj viacerí členovia z doterajšej komisie. Minister spravodlivosti zároveň poďakoval za doteraz vykonané práce na príprave paragrafového znenia nového Občianskeho zákonníka a vyzval členov novej rekodifikačnej komisie, aby na tieto práce primerane nadviazali. Prioritou uplynulého volebného obdobia bola reforma procesného práva, ktoré je nevyhnutnou podmienkou funkčného systému ochrany práv. Výsledkom tejto reformy sú tri nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradia Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

 
Print Friendly, PDF & Email