Ústavný súd SR môže doručovať písomnosti elektronicky

Ústavný súd SR môže doručovať písomnosti elektronicky

Poslanci Národnej Rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, ktorá umožní ústavnému súdu doručovať jeho rozhodnutia, predvolania a iné písomnosti doručované do vlastných rúk elektronicky v prípade, ak o to účastník konania požiada. Táto novela reaguje na prijatie zákona o e-Governmente, ktorý upravuje výkon verejnej moci elektronicky.

Novinkou je aj zavedenie pravidla v prípade hromadných návrhov, ktoré definuje podanie hromadného návrhu ako doručenie desať a viac návrhov Ústavnému súdu SR jedným navrhovateľom v ten istý deň.

Kancelária Ústavného súdu SR sa zapojila projektom „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“ do Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Cieľom programu je okrem iného aj sprístupnenie elektronických služieb pre občanov v rámci činnosti ústavného súdu, čo umožní zaradenie ústavného súdu v rámci Slovenskej republiky medzi moderné štátne inštitúcie e-Governmentu, ako aj sprístupnenie sledovania priebehu a stavu činností súvisiacich s podaniami adresovanými ústavnému súdu zo strany navrhovateľov a sťažovateľov a umožnenie právne záväznej elektronickej komunikácie s ústavným súdom.

Print Friendly, PDF & Email