Vrátenie poplatku KATASTER

Mgr. Martin Hvizd, Žilinská 7, 911 01 Trenčín

 

Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

 

Okresný úrad Trenčín
Katastrálny odbor
Hlavná 1
911 01 Trenčín

Trenčín 12.04.2017

VEC: Vrátenie správneho poplatku

Dňa 01.02.2017 som podal návrh na vklad záložného práva na základe Zmluvy o záložnom práve.

Dňa 24.03.2017 Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor vydal rozhodnutie (číslo vkladu: V 035/2017), ktorým povolil vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Rozhodnutie mi bolo doručené 12.04.2017. Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad v zmysle § 32 ods.1 katastrálneho zákona.

V zmysle § 10 ods. 1 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadam týmto o vrátenie správneho poplatku v sume 66,- euro na bankový účet IBAN SK341100000000127127035 vedený v Tatra banke, a.s.

     S pozdravom

                                                                                                 …………………..

                                                                                                 Mgr. Martin Hvizd

stiahnuť: Žiadost o vrátenie poplatku KATASTER.docx