Výpis a odpis registra trestov už na prokuratúre od 1.11.2015 nevybavíte

vypis z registra trestov

1.11.2015 nadobudla účinnosť novela zákona o e-governmente, v súlade s ktorou bol novelizovaný aj zákon o registri trestov. Od uvedeného dátumu už nie je možné vybaviť výpis a odpis registra trestov na prokuratúre s výnimkou Registra trestov Generálne prokuratúry SR (pracovisko – Kvetná 13, Bratislava).

V súlade s uvedenou novelou od 01.11.2015 zaniklo vydávanie výpisov a odpisov registra trestov na prokuratúrach a nastala zmena výšky poplatku pri žiadostiach podaných na pracoviskách integrovaného obslužného miesta Slovenskej pošty (celková výška poplatku na pošte bude 3,90,- Eur). V podateľni registra trestov sa uhrádza poplatok v nezmenej výške 4,- Eur.

Zdroj: GP SR

 
Print Friendly, PDF & Email