Od 1.februára je účinný protischránkový zákon

zákon
Od 1. februára 2017 môže ktokoľvek sledovať a kontrolovať, s kým štát robí biznis a kto skutočne z tohto biznisu profituje. Ďalšou novinkou je plnohodnotná elektronická alternatíva k existujúcemu režimu platobného rozkazu. Riešenie má zlepšiť a zrýchliť vymožiteľnosť pohľadávok.

 

​Zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) zavádza register partnerov verejného sektora. Do tohto registra sa musí zapísať každá firma, ktorá sa uchádza o verejné zdroje v istom finančnom limite. Firmy musia zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Registrovým súdom s pôsobnosťou pre celé Slovensko je pre tieto účely Okresný súd v Žiline.

Úprava sa týka všetkých foriem nakladania s verejnými peniazmi, teda okrem verejného obstarávania aj predaja majetku, prijímania peňazí z eurofondov, uplatňovania pohľadávok voči štátu, používania peňazí zo zdravotného poistenia. Povinnosť registrovať sa nemajú len tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze  priamo zo štátneho, či obecného rozpočtu, ale aj tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátnych fondov, alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností, dokonca aj dcér a vnučiek firiem, ktoré sú vlastnené štátom alebo obcami.

Za pravdivosť údajov zapísaných v registri spoluzodpovedá oprávnená osoba. Ide o osobu, ktorá podáva návrh na zápis partnera verejného sektora do registra (advokáti, audítori, banky, notári). Oprávnená osoba zároveň aj ručí za zaplatenie prípadnej sankcie.

Samotný register, informácie o ňom ako aj najčastejšie kladené otázky nájdete na tejto adrese.

Zákon o upomínacom konaní

Právna úprava zavádza do praxe plnohodnotnú elektronickú alternatívu k existujúcemu režimu platobného rozkazu. Cieľom je zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj  výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze. K zrýchleniu celého procesu má prispieť aj sústredenie agendy elektronických platobných rozkazov pod jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici.

Zákon upravuje elektronizáciu celého procesu podávania návrhov na vydanie platobných rozkazov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním. Majú štruktúrovanú podobu, ktorá umožňuje ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, čo môže výrazne urýchliť konanie. Tí, čo využijú tento spôsob konania, majú znížený súdny poplatok o polovicu oproti súčasnému stavu.

Podať návrh na vydanie platobného rozkazu je možné TU.

Zdroj: MS SR

 

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať!

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Koniec roamingu v EÚ

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email