Efektívnejšie exekúcie a dostupnejší osobný bankrot

exekucie

Vláda dnes schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote predložené ministerskou spravodlivosti L. Žitňanskou. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie. Zmeny v konkurznom zákone poskytnú dostupnejšiu možnosť oddlženia tým, ktorí sa z vlastnej viny alebo z iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci. Nemajetným s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Významne sa zvýši aj ochrana pred úplnou stratou bývania dlžníkov.

Novela Exekučného poriadku
Zmeny v Exekučnom poriadku kladú väčšie požiadavky na exekútorov. Vďaka novinkám bude možné skoncovať aj s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami. Oveľa jednoduchší má byť odklad exekúcie. Ďalšou navrhovanou novinkou je zverejňovanie poverení na vykonanie exekúcií.
V zmysle návrhu sa jediným exekučným súdom na Slovensku stane Okresný súd v Banskej Bystrici. Súdy odbremenené od exekučných konaní sa tak budú môcť venovať riešeniu sporov.

K férovejším exekučným konaniam má pomôcť pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Výber exekútora bude náhodný z tých, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený podľa zadefinovaných podmienok. Postupne preverovať a garantovať, že exekútorské úrady spĺňajú tieto podmienky, má Slovenská komora exekútorov. Ak exekútor nevyplatí oprávnenému prijaté peňažné prostriedky do 7 dní od ich prijatia, dopustí sa závažného disciplinárneho previnenia. Pri opakovanom porušení povinnosti alebo pri nerešpektovaní pokynu súdu bude nasledovať odvolanie z funkcie. Do rozhodnutia o disciplinárnom previnení môže minister pozastaviť exekútorovi výkon funkcie.

Po novom má byť jednoduchší aj odklad exekúcie. Povinný bude mať právo raz za exekúciu požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo „sociálnych dôvodov“, teda ak sa napr. dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie. Odklad na základe žiadosti mu povolí priamo exekútor na 3 mesiace aj bez súhlasu oprávneného. Nebude už nevyhnutné, aby o tomto rozhodoval súd. Ďalšia možnosť je, že namiesto odkladu môže povinný využiť inštitút splátkového kalendára, pričom pri splátkach nebude mať zablokovaný majetok.

Novela rieši aj otázku exekučných konaní, ktoré dnes zostávajú účelovo otvorené a prenasledujú ľudí často až do dôchodku. Po novom ak sa v priebehu 3 rokov v prípade fyzickej osoby (1,5 roka v prípade právnickej osoby) nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť.

Novela otvára aj ustanovenia o centrálnej evidencii exekúcií, v ktorej má byť zverejnená informácia o aktuálnom stave vymáhania pohľadávky v exekúcii. Účastník exekučného konania si tak bude môcť vyhľadať a skontrolovať stav exekúcie, resp. stav vymáhania pohľadávky. Exekútor bude garantovať, že to, čo vymohol, je tam evidované a že tieto údaje sú aj správne. Rovnako majú byť v systéme zverejňovania súdnych rozhodnutí zverejňované aj vydané poverenia na vykonanie exekúcií v neanonymizovanej podobe. Medzi zverejňovanými súdnymi rozhodnutiami bude môcť ktokoľvek vyhľadať aj informáciu, voči komu je vedená exekúcia.
Zmeny v Exekučnom poriadku majú byť v zmysle návrhu účinné od 1. apríla 2017.

Osobný bankrot
Vďaka zmenám v zákone o konkurze a reštrukturalizácii sa tzv. osobný bankrot stáva dostupnejším pre viac ľudí. Podstatne znižujeme náklady spojené so začatím konania o oddlžení. Nemajetným dlžníkom navyše s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Dlžníci budú v zmysle návrhu chránení pred úplnou stratou bývania.

Možnosť zbaviť sa dlhov bude mať dlžník jednou z dvoch alternatív – buď konkurzom, alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Určité tzv. nedotknuteľné pohľadávky však bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení (napr. pohľadávky detí dlžníka na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví,…) nakoľko vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať.

Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z dvoch uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov.

Osobný bankrot bude dostupnejším aj vďaka nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení. Preddavok na odmenu správcu bude 500€ namiesto súčasných 650€ a nevyžaduje sa už minimálny majetok na otvorenie konania, ktorý v súčasnosti musí byť v hodnote minimálne 1650€. Preddavok na odmenu správcu bude môcť dlžníkovi poskytnúť Centrum právnej pomoci s tým, že v nasledujúcich 3 rokoch po oddlžení mu ich dlžník splatí. CPP bude môcť zároveň vo väčšej miere pomáhať ľuďom v prípade ak sa rozhodnú pre osobný bankrot. Nová úprava predpokladá posilnenie pracovísk CPP. Cieľom je vytvoriť tímy zložené z právnikov, sociálnych pracovníkov, ktoré v prípade potreby prevedú ľudí celým procesom osobného bankrotu.

Podstatnou zmenou je aj zavedenie tzv. „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“. Toto opatrenie významne zvyšuje ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Dlžník, ktorý prejde osobným bankrotom, bude mať právo voči tzv. nezabezpečeným veriteľom uchrániť sumu tzv. „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“. Túto sumu ustanoví vláda SR nariadením. Ak obydlie dlžníka nebude dosahovať túto hodnotu, v konkurze sa ani nebude predávať. Ak ju presiahne, na bankový účet sa dlžníkovi vyplatí časť z výťažku zo speňaženia obydlia zodpovedajúca nepostihnuteľnej hodnote obydlia. Z tohto účtu potom bude môcť mesačne čerpať v nasledujúcich rokoch určenú sumu.
Navrhovaná účinnosť zmien v oddlžení fyzických osôb je od 1. marca 2017.

Zdroj: MS SR

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Vyššie pokuty za dopravné priestupky v roku 2016

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email