Zníženie pokút za jazdu bez diaľničnej známky

dialnicna znamka

Od 1. novembra 2016 nadobúda účinnosť novela zákona o diaľničnej známke (488/2013 Z. z.).

Pozitívnou úpravou pre „zábudlivých“ motoristov je zníženie pokuty za jazdu bez platnej elektronickej diaľničnej známky z 300 eur na 150 eur.

Novela okrem iného prinesie aj zmeny v periodicite pokutovania vodičov. Od 1.novembra 2016 už nebude možné pokutovať vodiča, resp. prevádzkovateľa vozidla, za jazdu bez diaľničnej známky každý deň. Vodičovi vozidla, ktorý dostal pokutu za tento priestupok, nebude možné uložiť pokutu za rovnaký priestupok s tým istým vozidlom spáchaný v tom istom kalendárnom mesiaci.

Pokutu za uvedené porušenie zákona možno uložiť do 2 rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do 3 rokov odo dňa porušenia povinnosti. Správne delikty prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla bydlisko, respektíve miesto podnikania alebo sídlo v prípade podnikateľov.

Ak bola prevádzkovateľovi vozidla už v predchádzajúcich 12 mesiacoch

  • uložená pokuta za jazdu bez diaľničnej známky,
  • pokuta bola uhradená a
  • prevádzkovateľ vozidla uhradil diaľničnú známku,

okresný úrad vec odloží (pokuta sa odpustí).

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2016; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.

Ďalším bonusom je retrospektívny (spätný) účinok novely zákona. Týka sa to tých prevádzkovateľov vozidla, ktorí si diaľničnú známku do 31. októbra 2016 nezakúpili a ich priestupok zaznamenal kamerový systém Národnej diaľničnej spoločnosti. Za všetky správne delikty toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchané tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou od 1. januára 2016 do 31. októbra 2016 budú musieť zaplatiť len jednu jednorazovú pokutu 150 eur. Ak zaplatíte pokutu do 15 dní od doručenia, stačí vám na to 2/3 z uloženej výšky pokuty (100 eur).

Ak od 1. januára 2016 do 31. októbra 2016 bola vodičovi toho istého vozidla alebo tej istej jazdnej súpravy právoplatne uložená pokuta za priestupok, pokuta sa už prevádzkovateľovi vozidla neuloží.

 

 

Vyššie pokuty za dopravné priestupky

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Zadržanie vodičského preukazu – dôvody

Škoda na čelnom skle? Poisťovne ju musia uznať

Rýchly rozvod bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email