Férovejšie exekúcie

bankrot

Poslanci NR SR dnes schválili dôležité zmeny v exekúciách. Vďaka novinkám budú exekučné konania férovejšie voči dlžníkom, ale zároveň aj zefektívnia vymáhateľnosť oprávnených nárokov pre veriteľov.

Jednou z kľúčových zmien je zriadenie jediného exekučného súdu v SR – v Banskej Bystrici. To zabezpečí úzku špecializáciu sudcov a ostatných zamestnancov súdu na vybavovanie exekučných vecí a tým aj kvalifikované a rýchle rozhodovanie. Odbremenením súdov od administratívnej agendy spojenej s exekučnými konaniami sa tieto budú môcť venovať predovšetkým tomu, na čo sú určené, teda riešiť spory. Toto v konečnom dôsledku znamená aj zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre všetkých.

K väčšej férovosti exekučných konaní má pomôcť najmä pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Väčšia zodpovednosť exekútorov znamená zároveň aj väčšie požiadavky, ktoré budú na nich po novom kladené. Výber exekútora bude náhodný a zaradení do neho budú môcť byť iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený.  Náhodný výber exekútora zároveň umožňuje spájať exekúcie vedené proti jednému dlžníkovi u jedného exekútora. To môže priniesť úspory v systéme a zároveň posilniť aj právnu istotu dlžníka.

Okrem toho návrh zavádza princíp paušálnych nákladov, ktoré budú určené vyhláškou. To znamená, že náklady na vedenie exekučného konania budú predvídateľnejšie aj pre dlžníka, ale aj pre veriteľa v prípadoch neúspešných exekúcií. Obmedzená bude aj výška odmeny pre exekútora. Odmena sa určí ako percento z vymoženej sumy a zároveň nebude môcť presiahnuť výšku vymáhaného nároku.

Jednoduchší bude aj odklad exekúcie. Povinný môže raz za exekúciu požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo „sociálnych dôvodov“, teda ak sa napr. dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie.  

Schválené znenie tiež rieši otázku exekučných konaní, ktoré dnes zostávajú účelovo otvorené a prenasledujú ľudí niekoľko rokov, často až do dôchodku. Po novom, ak sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby alebo 2,5 roka v prípade právnickej osoby nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť.

Zmeny v Exekučnom poriadku majú byť v zmysle návrhu v praxi naplno účinné od 1. apríla 2017. 

Zdroj: MS SR

 

Vyššie pokuty za dopravné priestupky

Zníženie pokút za jazdu bez diaľničnej známky

Zadržanie vodičského preukazu – dôvody

Škoda na čelnom skle? Poisťovne ju musia uznať

Rýchly rozvod bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email