Osobný bankrot od 1.3.2017

bankrot

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií priniesla nové pravidlá aj pre osobné bankroty s účinnosťou od 1.3.2017.

Osobný bankrot pre fyzických osoby bude dostupnejší. Dlžník môže využiť tento spôsob oddlženia, ak je voči jeho osobe vedená exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie a zároveň má jeden záväzok 180 dní po lehote splatnosti. Nevyžaduje sa žiadny minimálny majetok. Fyzická osoba sa bude môcť zbaviť dlhov jednou z dvoch alternatív – konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Oddlžením sa dlžník zbaví dlhov vzniknutých pred vyhlásením konkurzu alebo poskytnutím ochrany pred veriteľmi, ktoré nebudú uspokojené prostredníctvom osobného bankrotu. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. O oddlžení rozhodne súd už v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom.

Konkurz – pri oddlžení prostredníctvom konkurzu dlžník odovzdá na speňaženie majetok a súd rozhodne o oddlžení. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník – fyzická osoba. Pri podaní návrhu musí byť zastúpený Centrom právnej pomoci (CPP) alebo advokátom určeným centrom. Je potrebné uhradiť poplatok – odmenu správcovi v sume 500 eur. CPP môže poskytnúť pôžičku na úhradu poplatku dlžníkovi, ktorý spĺňa podmienky centra pre bezplatnú právnu pomoc. Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd rozhodne o zbavení „všetkých“ dlhov dlžníka. Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu vyhlásením konkurzu prechádza na správcu. Právne úkony dlžníka uskutočnené počas konkurzu, ktoré ukracujú majetok v konkurze, sú voči veriteľom neúčinné.

Splátkový kalendár – v tomto prípade si dlžník ponechá časť majetku (tzn. nemusí dôjsť k speňaženiu celého majetku dlžníka), ale v stanovenom období vypláca sumu – splátku, ktorú určí súd. Pohľadávky veriteľov musia byť uspokojene aspoň do takej miery, akoby dlžník riešil úpadok prostredníctvom konkurzu a uspokojenie veriteľov nesmie byť nižšie ako 30% z pohľadávok. Návrh na určenie splátkového kalendára je oprávnený podať dlžník fyzická osoba. V prípade splátkového kalendára si môže dlžník ponechať časť svojho majetku. Postup podania návrh na súd je obdobný ako pri konkurze. Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ak návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti. V opačnom prípade súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu návrh odmietne alebo konanie zastaví. Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom. Dlžník má právo požiadať odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom o 6 mesiacov.

Dlžník bude môcť využiť osobný bankrot raz za 10 rokov. Nedotknuteľné pohľadávky bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, peňažný trest podľa trestného zákona, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví) nakoľko vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať. Do majetku konkurzu patrí všetok majetok v dlžníkovom BSM. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo BSM. Veriteľ sa môže do 6 rokov domáhať v samostatnom konaní zrušenia oddlženia dlžníka pre nepoctivý zámer.

Nepostihnuteľná hodnota obydlia – v záujme ochrany dlžníka pred úplnou stratou bývania, dlžník, ktorý prejde osobným bankrotom, bude mať právo voči nezabezpečeným veriteľom uchrániť si sumu, ktorá mu ostane aby si z nej mohol platiť napr. nájomné. Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom, vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie. Nepostihnuteľná hodnota obydlia bola stanovená nariadením vlády v objeme 10 000 €. Tieto peniaze  budú uložené na osobitnom účte a mesačne môže byť dlžníkovi z neho vyplácaných maximálne 250€.

 

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať!

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Zadržanie vodičského preukazu – dôvody

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email