Veľké zmeny v exekúciách

exekúcia

Od začiatku apríla budú exekučné konania férovejšie, transparentnejšie s vyrovnanejšími vzťahmi medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Novela Exekučného poriadku nadobudla účinnosť 1.4.2017 a spolu s ňou aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora. Náklady na vedenie exekúcie tak budú predvídateľné pre dlžníka, ale aj veriteľa.

​Vyhláška ruší minimálnu odmenu exekútora, čo by malo viesť k motivácii exekútora vykonávať exekúciu skutočne efektívne. Paušálne trovy exekútora stanovuje vyhláška na 60 eur mesačne. V prípade, ak povinný splní vymáhaný nárok do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie (t.j. do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie), budú trovy stanovené iba do výšky 30 eur. Vďaka tomuto opatreniu sa stávajú náklady na vedenie exekúcie predvídateľné pre dlžníka a v prípade neúspešných exekúcií aj pre veriteľa.

Pokiaľ ide o zmeny vychádzajúce z novely Exekučného poriadku, medzi tie najpodstatnejšie bezpochyby patrí zriadenie jediného exekučného súdu v Banskej Bystrici. Týmto krokom podstatne odbremeňujeme ostatné súdy od exekučnej agendy. Opatrenie zároveň povedie k špecializácii sudcov a ostatných zamestnancov nového exekučného súdu, čo v konečnom dôsledku prispeje k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vybavovaniu exekučných vecí.

Exekučné konania majú byť po novom férovejšie. K tomu má pomôcť najmä pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Väčšia zodpovednosť exekútorov znamená zároveň aj väčšie požiadavky, ktoré na nich nová úprava kladie. Ide napríklad o náhodný výber exekútora, do ktorého môžu byť zaradení iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách musia mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad musí byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený.  Náhodný výber exekútora zároveň umožňuje spájať exekúcie vedené proti jednému dlžníkovi u jedného exekútora. To môže priniesť úspory v systéme a zároveň posilniť aj právnu istotu dlžníka. Obmedzená je po novom aj odmena exekútora, ktorá nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku.

Novela dáva dlžníkovi možnosť raz za exekúciu požiadať o odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov, napríklad v ťažkej životnej situácii, ktorá mu výrazne sťaží alebo znemožní plniť si záväzky vyplývajúce z exekúcie.

Nová právna úprava rieši aj prípady účelovo otvorených exekučných konaní, ktoré ľudí prenasledujú často až do dôchodku. Po novom môže súd exekučné konanie zastaviť, pokiaľ sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby, alebo v priebehu 2,5 roka v prípade právnickej osoby nepodarí nič vymôcť.

Zdroj: MS SR

 

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať!

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Osobný bankrot od 1.3.2017

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email