Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

staré exekúcie

Rýchlosť a jednoduchosť vymoženia pohľadávok ide ruka v ruke s kvalitou podnikateľského prostredia. Nový zákon o upomínacom konaní, ktorý predkladá ministerstvo spravodlivosti, má za cieľ zrýchliť a zefektívniť tento proces, a teda v konečnom dôsledku aj  výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane k svojim peniazom. 

Na okresné súdy bolo v roku 2015 adresovaných približne 1 140 000 podaní. Z toho bolo takmer 200-tis. platobných rozkazov. Je zrejmé, že platobné rozkazy predstavujú pre súdy značnú administratívnu záťaž, ktorá ide na úkor zložitejšieho sporového konania.

Rýchlejšie vymoženie pohľadávok, lacnejšie konanie, ale aj zjednodušenie práce súdov sú len niektoré z hlavných cieľov nového zákona o upomínacom konaní

Návrh zákona počíta s vytvorením jedného špecializovaného pracoviska,  ktoré sa bude zaoberať výhradne platobnými rozkazmi. Súdy tak budú môcť využívať svoje kapacity na efektívnejšie a rýchlejšie riešenie sporov. Návrh zároveň  predpokladá vytvorenie elektronickej alternatívy k už existujúcemu režimu platobného rozkazu. Proces bude elektronizovaný prostredníctvom štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním. Účastníci budú interaktívnymi nápovedami navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia formulárov, a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom. Formuláre budú zverejnené na webovom sídle ministerstva, tlačivo odporu sa bude doručovať žalovanému spolu s platobným rozkazom.

„Ide nám o to, aby konanie bolo čo najjednoduchšie. Písomnosti a rozhodnutia navrhujeme doručovať elektronickými prostriedkami, čiže do dátových schránok právnickým osobám s tým, že ak nie je možné doručiť dokument elektronicky, bude možná komunikácia aj v listinnej podobe – v prípade doručovania platobného rozkazu či podania odporu,“ poznamenala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.  

Upomínacie konanie bude plne v réžii vyšších súdnych úradníkov, o opravnom prostriedku (sťažnosť) bude v zákonom stanovených prípadoch rozhodovať sudca (odmietnutie návrhu, odporu, trovy).Návrh zavádza aj isté nóvum, a síce inštitút povolenia splátok, vďaka ktorému bude môcť žalovaný za istých presne vymedzených podmienok uhradiť priznaný nárok v mesačných  splátkach (maximálne 10 splátok).

„Ak však žalovaný neuhradí čo i len jednu splátku, prichádza o výhodu splátkového kalendára a neuhradenú sumu z primeraného nároku je možné od žalovaného vymáhať,“ dodala ministerka L. Žitňanská. 

Zdoj: MS SR

 

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Hodnota výpovede policajta je rovnaká ako výpoveď iného svedka

Zadržanie vodičského preukazu po 1.1.2016 – dôvody

Dovolenkári, pozor na suveníry zo zahraničia!

 

 
Print Friendly, PDF & Email