Zápisy detí do základných škôl až v apríli

žiaci

Novela školského zákona (č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) priniesla zmenu pôvodného termínu zápisu detí do základných škôl od polovice januára do polovice februára. Tento rok sa už zápisy detí do základných škôl uskutočnia až v neskoršom aprílovom termíne v období od 1. do 30. apríla 2016.

Posun termínu zápisu do základných škôl si vyžiadala prax, pretože pre mnohé deti v tomto veku zohráva obdobie takmer trojmesačného posunu dôležitú úlohu vo vývine a tento čas je tiež  dôležitý pre dosiahnutie školskej spôsobilosti (súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy).

Od zmeny termínu sa očakáva aj zníženie počtu detí, u ktorých bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. V súvislosti s touto úpravou dochádza aj k ďalšej zmene termínov úkonov, ktoré nasledujú po zápise. Riaditeľ školy musí po novom rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna a následne do 30. júna zaslať zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Okrem zmeny termínu zápisu prvákov priniesla novela aj nasledujúce zmeny

 • Zaviedla vedenie triednej knihy v elektronickej forme, aby sa znížila administratívna záťaž;
 • Príspevky na výlety žiakov
  • štát od 1. januára 2016 prispieva školám na žiakov, ktorí sa zúčastnia v škole v prírode alebo na lyžiarskom výcviku
 • Inšpekcia na školách
  • školská inšpekcia už môže označovať vo svojej správe konkrétne subjekty, pri ktorých identifikuje pozitíva a negatíva
  • hlavný školský inšpektor môže dať návrh na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete, ak pri nich zistí závažné nedostatky
 • Špecializovaná trieda
  • základné školy môžu so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu, kde sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka
 • Kandidáti na riaditeľa školy
  • návrh rady školy nebude pre zriaďovateľa školy záväzný
  • zriaďovateľ môže dvakrát po sebe odmietnuť kandidáta na riaditeľa školy, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania. V prípade druhého nesúhlas zriaďovateľa s kandidátom je potrebný súhlas trojpätinovou väčšiny všetkých poslancov obecné zastupiteľstva. V tomto prípade o novom riaditeľovi školy rozhodne výberové konanie vyhlásené podľa osobitného predpisu a nie rada školy.

 

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Odmietnutie očkovanie dieťaťa z dôvodu výhrady svedomia

Vyššie pokuty od januára 2016!

Elektronická diaľničná známka

 

 
Print Friendly, PDF & Email