Zvýšenie ochrany spotrebiteľa alebo koniec splátkového predaja

ochrana spotrebitela

Poslanci NR SR 9. decembra schválili novelu Občianskeho súdneho poriadku. Hlavným účelom schválenej novely je zvýšiť ochranu spotrebiteľa v súdnych konaniach pred súdmi v SR. Navrhovaná právna úprava má zamedziť zneužívaniu niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom a zabezpečiť ochranu pred úžerou. Napriek tomu, že doterajšia právna úprava, ako aj legislatíva EU a judikatúra Európskeho súdneho dvora upravuje povinnosť súdov z úradnej povinnosti (ex offo) prihliadať vždy na ochranu spotrebiteľa, v súdnej praxi je táto povinnosť často krát prehliadaná (najmä pri uplatnení práva zo zmenky). Súdy neraz v konaniach neprihliadali na ochranu spotrebiteľa, na zákaz neprijateľných zmluvných podmienok a dokonca boli priznávané úroky presahujúce 90% ročne v neprospech spotrebiteľa.

Legislatíva EÚ výslovne nezakazuje používanie zmeniek v spotrebiteľských zmluvách za predpokladu, že členské štáty zabezpečia vhodnú ochranu spotrebiteľa v takýchto situáciách. Schválená novela zákona výslovne zavádza povinnosť súdu skúmať, či v rámci uplatneného nároku zo zmenky, táto nevznikla zo spotrebiteľského vzťahu.

Vzhľadom na veľké množstvo exekučných konaní, v ktorých nebola účastníkovi poskytnutá primeraná ochrana v prípadoch uplatnenia práva zo zmenky, došlo aj k úprave zákona s cieľom zvýšenia ochrany spotrebiteľa v týchto prípadoch exekučných konaní. Súd bude mať možnosť na tento účel odmietnuť vydať poverenie na vykonanie exekúcie, resp. v prebiehajúcich exekučných konaniach exekúciu zastaviť.

Schválený zákon bol v parlamente prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu doplnený aj o ustanovenia, ktoré nepriamo novelizujú zákon o spotrebiteľských úveroch. Cieľom navrhovanej zmeny bolo posilnenie právnej ochrany spotrebiteľa v súvislosti s poskytovaním a splácaním pôžičiek v hotovosti. Prezident Kiska sa rozhodol takto schválenú novelu OSP nepodpísať a zákon vrátil Národnej rade SR na jeho opätovné prerokovanie s navrhovanými zmenami.

Spotrebiteľský úver by na základe novelizovanej právnej úpravy bolo možné poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ, alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa. Takto schválené znenie zákona môže podľa prezidenta spôsobovať problémy v právnej interpretácii a aplikácii zákona v praxi.

 
Print Friendly, PDF & Email