Prieťahy v súdnictve nás stáli 666 603,07 € v roku 2015

prietahy v sudnictve

Ústavný súd SR priznal v roku 2015 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie za prieťahy v celkovej výške 666 603,07 €. Rozhodovacia činnosť ústavného súdu aj v roku 2015 potvrdila skutočnosť, že najvýraznejším problémom slovenského súdnictva sú prieťahy. Najpočetnejšiu agendu tvorili sťažnosti fyzických a právnických osôb, v ktorých sťažovatelia namietali porušenie základného práva

 • na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a
 • práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Ústavný súd v roku 2015 rozhodol o 653 sťažnostiach, v ktorých sťažovatelia namietali uvedené porušenie práv, z toho v 221 nálezoch konštatoval porušenie čl. 48 ods 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru.

Významnou právomocou ústavného súdu umožňujúcou kompenzovať sťažovateľovi porušenie základných práv a slobôd zo strany orgánov verejnej moci, ktoré ústavný súd v konaní podľa čl. 127 ústavy zistil, je možnosť priznania finančného zadosťučinenia. Ústavný súd za sledované obdobie priznal 193 sťažovateľom za porušenie čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru primerané finančné zadosťučinenie vo výške 666 603,07 € (v roku 2014 to bolo 885 700 €). Najvyššie priznané primerané zadosťučinenie v jedinom konaní dosiahlo výšku 24 000 € (v roku 2014 to bolo 44 000 €). Z celkového počtu 221 nálezov v roku 2015, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, sa porušenie označených práv týkalo

 • 169 občianskych vecí,
 • 24 obchodných vecí,
 • 19 výkonu rozhodnutia a exekúcie a
 • 9 trestných vecí.
   

Porovnanie počtu nálezov vyslovujúcich porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy alebo porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zaručeného v čl. 6 ods. 1 dohovoru, ktoré ústavný súd prijal v období roka 2015 a v obdobiach predchádzajúcich rokov, naznačuje znepokojujúci trend porušovania základných práv fyzických osôb a právnických osôb v konaniach pred všeobecnými súdmi v dôsledku zbytočných prieťahov.

Ústavný súd vyslovil porušenie čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru:

 • v roku 2011 – v 209 nálezoch,
 • v roku 2012 – v 201 nálezoch,
 • v roku 2013 – v 212 nálezoch,
 • v roku 2014 – v 258 nálezoch,
 • v roku 2015 – v 221 nálezoch.
   

Všeobecné súdy, vo vzťahu ku ktorým ústavný súd v roku 2015 priznal v konaniach najvyššie finančné zadosťučinenie:

 • Okresný súd Bratislava I – 87 600 €,
 • Okresný súd Piešťany – 63 550 €,
 • Okresný súd Bratislava II – 62 100 €.

 

„Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia všeobecného súdu. Samotným prerokovaním veci na súde sa právna neistota osoby domáhajúcej sa rozhodnutia neodstraňuje. K stavu právnej istoty dochádza zásadne až právoplatným rozhodnutím súdu alebo iným zákonom predvídaným spôsobom, ktorý znamená nastolenie právnej istoty inak, ako právoplatným rozhodnutím súdu,“ zdôrazňuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková a dodáva: „Základnou povinnosťou súdu a sudcu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty. Právna a skutková zložitosť môže do značnej miery ovplyvniť dĺžku konania, ale príčinou najvypuklejších prípadov, v ktorých ústavný súd v roku 2015 priznal najvyššie priemerné finančné zadosťučinenie, je neefektívna a nesústredená činnosť súdu. Inak ani nemožno definovať postup súdov v konaní, v ktorom sa rieši

 • náhrada nemajetkovej ujmy pozostalej rodiny po živiteľovi rodiny, ktorý zomrel následkom nehody, od roku 2006 (nález sp. zn. II. ÚS 238/2015 – konanie Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 14 C 231/06 – ústavný súd priznal najvyššie finančné zadosťučinenie v sume 24 000 €),
 • náhrada mzdy z dôvodu neplatného rozviazania pracovného pomeru od roku 1996 (nález sp. zn. I. ÚS 381/2015 – konanie Okresného súdu Trebišov sp. zn. 10 C 232/96 – priznané finančné zadosťučinenie v sume 20 000 €)
 • či vydanie, resp. vypratanie nehnuteľnosti od roku 1999 (nález sp. zn. III. ÚS 327/2015 – konanie Okresného súdu Piešťany sp. zn. 4 C 155/08 – priznané finančné zadosťučinenie v sume 20 000 €).

Pre žiaden z týchto ani z mnohých ďalších prípadov nie je charakteristická právna či skutková zložitosť. Ide prevažne o spôsob práce sudcu a súdu, ako aj o jej organizáciu.“
Zdroj: Ústavný súd SR

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Zadržanie vodičského preukazu po 1.1.2016 – dôvody

Elektronická diaľničná známka 2016

 

 
Print Friendly, PDF & Email