Väčšia ochrana pre obete trestných činov

obeť

Vláda odobrila návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov, ktorý prinesie významnejšiu mieru ochrany obetiam trestných činov. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí štát garantovať.

​Nový zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov komplexne rieši práva obetí trestných činov. Schválením návrhu sa do právneho poriadku zavedie pojem „obeť“ a „obzvlášť zraniteľná obeť“. Návrh zároveň rieši otázku práv obetí trestných činov. V tejto časti upravuje najmä právo na informácie a rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé subjekty povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Dôraz pritom kladie najmä na to, aby boli tieto informácie poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Návrh zákona ďalej zavádza právo na poskytnutie odbornej pomoci, pričom rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou, ktorá patrí všetkým obetiam trestných činov a špecializovanou odbornou pomocou pre obzvlášť zraniteľné obete (ako napr. deti, zdravotne postihnutí,…). Medzi práva obetí trestných činov má v zmysle návrhu patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou, či právo na finančné odškodnenie.

Práve problematike odškodňovania obetí násilných trestných činov sa týka ďalšia časť návrhu, ktorá reaguje na niektoré požiadavky z praxe, napríklad, ak sa v trestnom konaní zisťuje výška škody, súd bude musieť v tomto konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na náhradu škody a neodkazovať už v tejto veci na civilné konanie.  

Zákon rieši aj podporu subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Takýto subjekt bude môcť požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu, čím chceme zaručiť vyššiu kvalitu pri poskytovaní pomoci obetiam. Akreditované subjekty budú môcť zároveň požiadať o finančnú dotáciu na zabezpečenie činnosti. Informácie o poskytnutej finančnej dotácii zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. 

Návrh zákona bol vypracovaný v širokej spolupráci so zástupcami ministerstva vnútra, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií, generálnej prokuratúry, Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, Ligy za ľudské práva a niektorými ďalším zainteresovanými subjektmi.

Nová právna úprava poskytujúca väčšiu mieru ochrany pre obete trestných činov by v zmysle návrhu mala byť účinná od 1. januára 2018

Zdroj: MS SR

 

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať!

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Osobný bankrot od 1.3.2017

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email